IELTS GENERAL – VOCABULARY

IELTS TRANSCRIPT

IELTS TRANSCRIPT

Khi chọn từ trong bài thi general, bạn cần lưu ý đến việc sử dụng những từ thông dụng, thay vì sử dụng từ ngữ mang tính học thuật. Việc sử dụng từ ngữ, hay cấu trúc mang tính học thuật sẽ không giúp bạn tăng điểm, mà thậm chí kéo điểm của bạn xuống.

Ví dụ:

Cách viết theo phong cách học thuật Cách viết theo phong cách phổ quát
You will be collected at the airport I’ll pick up you at the airport
The next available apointment is on next Thursday How about we meet up on Thursday?
Please response at the earliest convenience Get back to me as soon as you can