IN PRAISE OF AMATEURS

IN PRAISE OF AMATEURS
IN PRAISE OF AMATEURS
  • Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt.
    Chúng tôi sẽ không thu thêm phí cho bất kỳ hình thức thanh toán nào.
  • Đối với sản phẩm có giá: Sau khi chúng tôi ghi nhận thông tin đã thanh toán sản phẩm của bạn, sản phẩm sẽ được mở khóa và bạn có thể xem trực tiếp và tải tài liệu sản phẩm.
  • Đối với thành viên trả phí: Bạn có thể mua và thanh toán sản phẩm với giá 0đ để tải tài liệu sản phẩm.
  • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ mở khóa sản phẩm sớm nhất.
  • Nếu bạn gặp vấn đề về sản phẩm của chúng tôi trong thời gian sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý sớm nhất nhé.

Xem trước mẫu

In Praise of Amateurs

Despite the specialization of scientific research, amateurs still have an important role to play.

During the scientific revolution of the 17th century, scientists were largely men of private means who pursued their interest in natural philosophy for their own edification. Only in the past century or two has it become possible to make a living from investigating the workings of nature. Modern science was, in other words, built on the work of amateurs. Today, science is an increasingly specialized and compartmentalized subject, the domain of experts who know more and more about less and less. Perhaps surprisingly, however, amateurs – even those without private means – are still important.

A recent poll carried out at a meeting of the American Association for the Advancement of Science by astronomer Dr Richard Fienberg found that, in addition to his field of astronomy, amateurs are actively involved in such fields as acoustics, horticulture, ornithology, meteorology, hydrology and palaeontology. Far from being crackpots, amateur scientists are often in close touch with professionals, some of whom rely heavily on their co-operation.

Admittedly, some fields are more open to amateurs than others. Anything that requires expensive equipment is clearly a no-go area. And some kinds of research can be dangerous; most amateur chemists, jokes Dr Fienberg, are either locked up or have blown themselves to bits. But amateurs can make valuable contributions in fields from rocketry to palaeontology and the rise of the Internet has made it easier than before to collect data and distribute results.

Exactly which field of study has benefited most from the contributions of amateurs is a matter of some dispute. Dr Fienberg makes a strong case for astronomy. There is, he points out, a long tradition of collaboration between amateur and professional sky watchers. Numerous comets, asteroids and even the planet Uranus were discovered by amateurs. Today, in addition to comet and asteroid spotting, amateurs continue to do valuable work observing the brightness of variable stars and detecting novae- ‘new’ stars in the Milky Way and supernovae in other galaxies. Amateur observers are helpful, says Dr Fienberg, because there are so many of them (they far outnumber professionals) and because they are distributed all over the world. This makes special kinds of observations possible:’ if several observers around the world accurately record the time when a star is eclipsed by an asteroid, for example, it is possible to derive useful information about the asteroid’s shape.

Another field in which amateurs have traditionally played an important role is palaeontology. Adrian Hunt, a palaeontologist at Mesa Technical College in New Mexico, insists that his is the field in which amateurs have made the biggest contribution. Despite the development of high-tech equipment, he says, the best sensors for finding fossils are human eyes – lots of them.

Finding volunteers to look for fossils is not difficult, he says, because of the near universal interest in anything to do with dinosaurs. As well as helping with this research, volunteers learn about science, a process he calls ‘recreational education’.

Rick Bonney of the Cornell Laboratory of Ornithology in Ithaca, New York, contends that amateurs have contributed the most in his field. There are, he notes, thought to be as many as 60 million birdwatchers in America alone. Given their huge numbers and the wide geographical coverage they provide, Mr Bonney has enlisted thousands of amateurs in a number of research projects. Over the past few years their observations have uncovered previously unknown trends and cycles in bird migrations and revealed declines in the breeding populations of several species of migratory birds, prompting a habitat conservation programme.

Despite the successes and whatever the field of study, collaboration between amateurs and professionals is not without its difficulties.

...

Sự khen ngợi những người nghiên cứu nghiệp dư

Dù nghiên cứu khoa học cần chuyên môn nhưng những người nghiên cứu nghiệp dư vẫn có một vai trò quan trọng.

Trong cuộc cách mạng khoa học của thế kỷ 17, các nhà khoa học chủ yếu là những người kín tiếng, những người theo đuổi và có mối quan tâm về triết học tự nhiên để mở mang trí óc cho chính họ.` Chỉ trong một hoặc hai thế kỷ qua, người ta mới có thể kiếm sống từ việc nghiên cứu các hoạt động của tự nhiên. Nói cách khác, khoa học hiện đại được xây dựng dựa trên công việc của những người nghiệp dư. Ngày nay, khoa học là một môn học ngày càng được chuyên môn hóa và phân chia, lĩnh vực của các chuyên gia hiểu biết ngày càng ít. Tuy nhiên, có lẽ đáng ngạc nhiên là những người nghiệp dư – ngay cả những người không có địa vị – vẫn rất quan trọng.

Một cuộc thăm dò gần đây được thực hiện tại cuộc họp của Hiệp hội về sự tiến bộ của khoa học Hoa Kỳ của nhà thiên văn học, Tiến sĩ Richard Fienberg cho thấy, ngoài lĩnh vực thiên văn học của mình, những người nghiệp dư còn tích cực tham gia vào các lĩnh vực như âm nhạc, trồng trọt, điểu học, khí tượng học, thủy văn học và cổ sinh vật học. Khác xa với những người có suy nghĩ lập dị, các nhà khoa học nghiệp dư thường liên hệ chặt chẽ với các chuyên gia, một số người trong số đó chủ yếu dựa vào sự hợp tác đó.

Phải thừa nhận rằng một số lĩnh vực mở rộng cho những người nghiệp dư hơn những lĩnh vực khác. Bất cứ thứ gì yêu cầu thiết bị đắt tiền rõ ràng đó là một lĩnh vực mà những người nghiệp dư khó làm được. Và một số loại nghiên cứu có thể nguy hiểm; Hầu hết các nhà hóa học nghiệp dư, Tiến sĩ Fienberg nói đùa, rằng họ đều bị nhốt hoặc đã tự nổ tung. Nhưng những người nghiệp dư có thể có những đóng góp có giá trị trong các lĩnh vực từ tên lửa học đến cổ sinh vật học và sự phát triển của Internet đã khiến việc thu thập dữ liệu cũng như đưa ra kết quả trở nên dễ dàng hơn trước.

Lĩnh vực nghiên cứu chính xác nào được hưởng lợi nhiều nhất từ những đóng góp của những người nghiệp dư là một vấn đề còn nhiều tranh cãi. Tiến sĩ Fienberg tạo ra một trường hợp rõ ràng về thiên văn học. Ông chỉ ra rằng có một truyền thống cộng tác lâu đời giữa những người quan sát bầu trời nghiệp dư và chuyên nghiệp. Nhiều sao chổi, tiểu hành tinh và thậm chí cả hành tinh Sao Thiên Vương được phát hiện bởi những người nghiệp dư. Ngày nay, ngoài việc phát hiện sao chổi và tiểu hành tinh, những người nghiệp dư vẫn tiếp tục làm công việc có giá trị quan sát về độ sáng của các ngôi sao biến thiên và phát hiện các sao tân tinh – sao ‘mới’ trong Dải Ngân hà và siêu tân tinh trong các thiên hà khác. Tiến sĩ Fienberg nói, các nhà quan sát nghiệp dư rất hữu ích vì số lượng người nghiệp dư rất nhiều (họ đông hơn nhiều so với các chuyên gia) và họ được phân bố khắp nơi trên thế giới. Điều này làm cho các loại quan sát đặc biệt có thể được thực hiện:’ Ví dụ, nếu một số nhà quan sát trên khắp thế giới ghi lại chính xác thời gian khi một ngôi sao bị che khuất bởi một tiểu hành tinh, thì có thể thu được thông tin hữu ích về hình dạng của tiểu hành tinh.

Một lĩnh vực khác mà người nghiệp dư thường đóng một vai trò quan trọng là nghiên cứu cổ sinh vật học. Adrian Hunt, một nhà cổ sinh vật học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mesa ở New Mexico, khẳng định rằng lĩnh vực này của anh là lĩnh vực mà những người nghiên cứu nghiệp dư có đóng góp lớn nhất. Ông nói, bất chấp sự phát triển của các thiết bị công nghệ cao, các cảm biến tốt nhất để tìm kiếm hóa thạch là mắt người – rất nhiều trong số đó.

Ông còn nói, việc tìm các tình nguyện viên để tìm kiếm hóa thạch không khó, vì mối quan tâm gần như phổ biến đối với bất cứ điều gì liên quan đến khủng long. Ngoài việc giúp đỡ nghiên cứu này, các tình nguyện viên còn tìm hiểu về khoa học, một quá trình mà ông gọi là ‘giáo dục giải trí’.

Rick Bonney của Phòng thí nghiệm Cornell về Điều kiện học ở Ithaca, New York, cho rằng những người nghiên cứu nghiệp dư đã đóng góp nhiều nhất trong lĩnh vực của anh ấy. Theo ông, có khoảng 60 triệu người nghiên cứu chim chỉ

...

Để xem được đầy đủ nội dung và tải dữ liệu, bạn phải trở thành thành viên của chúng tôi và trả phí cho tài liệu (nếu có)