FAMILY NAMES

Family Names
FAMILY NAMES
  • Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt.
    Chúng tôi sẽ không thu thêm phí cho bất kỳ hình thức thanh toán nào.
  • Đối với sản phẩm có giá: Sau khi chúng tôi ghi nhận thông tin đã thanh toán sản phẩm của bạn, sản phẩm sẽ được mở khóa và bạn có thể xem trực tiếp và tải tài liệu sản phẩm.
  • Đối với thành viên trả phí: Bạn có thể mua và thanh toán sản phẩm với giá 0đ để tải tài liệu sản phẩm.
  • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ mở khóa sản phẩm sớm nhất.
  • Nếu bạn gặp vấn đề về sản phẩm của chúng tôi trong thời gian sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý sớm nhất nhé.
Danh mục: Từ khóa: ,

Xem trước mẫu

Family Names

Any specific study of words and language almost invariably has an obscure name, and that includes the study of people’s names themselves. This science is called anthroponomastics (anthropos being man, and onoma being name) but do not expect that word to be useful in your life. Yet all people possess names, and most possess several. With respect to the apparently random family name, if one traces back far enough in time, there is inevitably a formative logic that warrants some reflection. After all, that is the name people will carry their whole lives (name changes aside), and pass on to their descendants.

Considering early Britain, populations at that time lived in small farming hamlets, where they generally stayed their whole lives, and people had one name only. Being the only person named ‘John’ in the village allowed that single name to sufficiently distinguish that person from all others. If another John did exist, one could simply add some description to the name: ‘John the carpenter’ versus ‘John near the hill’, and a third could be ‘John, Peter’s son’. Such additions were mostly short-lived and not passed down to descendants. But of course, life was not destined to remain that simple.

With townships increasing in population, people becoming more mobile, and invading armies flowing to and fro, complications set in. In England, the process of adopting family names (or ‘surnames’ or ‘second names’) did not happen suddenly, but if one had to pick a fixed date, 1379 would be a good start. This was when the government introduced a poll tax, the administration of which required a list of the names of every adult in the kingdom. Suddenly, there were too many Johns to deal with. To resolve this issue, the later Additions Statute (1413) insisted that all names also come with the bearers’ occupation and place of residence. With such increasing bureaucracy, fixed and heritable family names would eventually become a necessity.

There were many methods by which these names were decided. The most obvious was to use that place of residence, although this method did come with the obvious problem that all residents of, say, Wickham, could not take the family name ‘Wickham’ without causing obvious confusion. Still, jumping to Italy, this did not prevent Leonardo da Vinci (from Vinci) becoming the town’s most famous export. Moving back to England, family names could also derive from personal beliefs (resulting in Mope, Christian, Godley, and others) or physical attributes, giving us Armstrong, Short, Brown, and others. Such names are often disguised by their original Gaelic derivation. Guilfoyle means ‘follower of (Saint) Paul’; Kennedy means ‘ugly head’.

Quite common also was to be named from the trade or profession carried out, resulting in names such as Smith, Butcher, and Carpenter. Many of these refer to professions long made redundant, such as Fletcher (arrow maker), Cooper (barrel maker), or Heyward (fence maintainer). Also common was to be named from geographic features, often ones near where the name-bearer lived. And so there is Hill, Bush, Underwood (‘under the wood’), Eastlake, Bridges, and many others. Finally, names often showed the relationships among families, where ‘son of Peter’ became ‘Peter’s son’, in turn becoming ‘Peterson’. Similarly, there is Johnson, Harrison, and Robertson. In Scots, ‘Mac’ was used, giving MacDonald, MacPherson, and others.

With the mixing of populations from different countries (especially in America), the original foreign names often suffered. This was either due to mispronunciation, which saw names such as Pfoersching become Pershing, or deliberate modifications to accommodate English pronunciation and spelling. Thus, Krankheit became Cronkite, and Wistinghausen became Westinghouse. Yet even the most English of family names is often historically knocked around a fair bit in terms of spelling and pronunciation before settling into its final form. Old English spellings, for example,

...

Họ

Bất kỳ nghiên cứu cụ thể nào về từ và ngôn ngữ hầu như luôn luôn có một cái tên khó hiểu, và bao gồm cả việc nghiên cứu chính tên người. Ngành khoa học này được gọi là anthroponom plastic (anthropos là người, và onoma là tên) nhưng đừng mong đợi từ đó sẽ có ích trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều sở hữu những cái tên, và hầu hết đều sở hữu một vài cái tên. Đối với phần tên họ dường như ngẫu nhiên, nếu người ta quay ngược thời gian đủ xa, chắc chắn sẽ có một quy tắc cấu thành rất hợp lý, đảm bảo lý giải cho các họ này. Xét cho cùng, đó là cái tên mà người ta sẽ mang theo cả đời (tên đổi sang bên cạnh), và truyền lại cho con cháu của họ.

Xét đến thời kỳ đầu ở Anh, dân cư vào thời điểm đó sống trong các xóm nông nghiệp nhỏ, nơi mà họ sẽ ở suốt đời, và mọi người chỉ có một cái tên. Việc trở thành người duy nhất có tên “John” trong làng khiến cái tên duy nhất đó đủ để phân biệt với tất cả những người khác. Nếu một John khác tồn tại, người ta có thể chỉ cần thêm một số mô tả vào tên: “John thợ mộc” so với “John gần đồi”, và người thứ ba có thể là “John, con trai của Peter”. Những bổ sung như vậy hầu hết chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và không được truyền về thế hệ sau. Nhưng tất nhiên, cuộc sống không được định sẵn để chỉ đơn giản như vậy.

Với dân số ngày càng tăng của các thị trấn, người dân trở nên cơ động hơn và các đội quân xâm lược đổ về liên tục, nhiều sự phức tạp đã xuất hiện. Ở Anh, quá trình áp dụng họ (hoặc “tên thứ hai”) không xảy ra đột ngột, nhưng nếu người ta phải chọn một ngày cố định, năm 1379 sẽ là một khởi đầu tốt. Đó là khi chính phủ đưa ra một loại thuế thăm dò ý kiến, chính quyền này yêu cầu một danh sách tên của mọi người trưởng thành trong vương quốc. Đột nhiên, có quá nhiều John để giải quyết trong danh sách. Để giải quyết vấn đề này, Quy chế bổ sung sau này (1413) đã nhấn mạnh rằng tất cả các tên cũng đi kèm với nghề nghiệp và nơi cư trú. Với tình trạng hành chính ngày càng gia tăng như vậy, những cái tên cố định và mang giá trị gia đình cuối cùng sẽ trở thành một nhu cầu cần thiết.

Có nhiều phương pháp để quyết định những cái tên này. Rõ ràng nhất là sử dụng nơi cư trú, mặc dù phương pháp này đi kèm với một vấn đề rõ ràng là tất cả cư dân, có thể nói là của Wickham, không thể lấy họ “Wickham” mà không gây ra sự nhầm lẫn lớn. Tuy nhiên, xét đên Ý, điều này không ngăn cản Leonardo da Vinci (từ vùng Vinci) trở thành nhân tố nổi tiếng nhất của thị trấn. Trở lại Anh, tên họ cũng có thể xuất phát từ niềm tin cá nhân (kết ta có Mope, Christian, Godley,..) hoặc từ thuộc tính vật lý, cho chúng ta Armstrong, Short, Brown,… Những cái tên như vậy thường được ẩn trong nguồn gốc Gaelic ban đầu của chúng. Guilfoyle có nghĩa là “người theo (Thánh) Paul:; Kennedy có nghĩa là “cái đầu xấu xí”.

Cũng phổ biến không kém là cách đặt tên từ nền thương mại hoặc nghề nghiệp được thực hiện, dẫn đến những cái tên như Smith (thợ rèn), Butcher (thợ hàng thịt) và Carpenter (thợ mộc). Nhiều trong số này đề cập đến những nghề đã trở nên dư thừa từ lâu, chẳng hạn như Fletcher (thợ sản xuất mũi tên), Cooper (thợ làm thùng) hoặc Heyward (người bảo trì hàng rào). Một cách cũng phổ biến là đặt tên từ các đặc điểm địa lý, thường là những nơi người mang tên sinh sống. Và vì vậy có Hill (đồi), Bush (bụi cây), Underwood (dưới rừng), Eastlake (hồ phía Đông), Bridges (cầu), và nhiều nơi khác. Cuối cùng, những cái tên thường cho thấy mối quan hệ giữa các gia đình, nơi “con trai của Peter” thành “Peter’s son”, và cuối cùng thành “Peterson”. Tương tự, ta có Johnson, Harrison và Robertson. Ở Scotland, tên “Mac” được sử dụng, dẫn đến MacDonald, MacPherson và những tên khác.

Với sự pha trộn quần thể từ các quốc gia khác nhau (đặc biệt là ở Mỹ), các tên nước ngoài ban đầu thường bị ảnh hưởng. Điều này có thể là do phát âm sai khiến những cái tên như Pfoersching trở thành Pershing, hoặc do những sửa đổi có chủ ý để phù hợp với cách phát âm và chính tả tiếng Anh. Do đó, Krankheit trở thành Cronkite, và Wistinghausen trở thành

...

Để xem được đầy đủ nội dung và tải dữ liệu, bạn phải trở thành thành viên của chúng tôi và trả phí cho tài liệu (nếu có)