TEAM BUILDING

TEAM BUILDING
TEAM BUILDING
  • Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt.
    Chúng tôi sẽ không thu thêm phí cho bất kỳ hình thức thanh toán nào.
  • Đối với sản phẩm có giá: Sau khi chúng tôi ghi nhận thông tin đã thanh toán sản phẩm của bạn, sản phẩm sẽ được mở khóa và bạn có thể xem trực tiếp và tải tài liệu sản phẩm.
  • Đối với thành viên trả phí: Bạn có thể mua và thanh toán sản phẩm với giá 0đ để tải tài liệu sản phẩm.
  • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ mở khóa sản phẩm sớm nhất.
  • Nếu bạn gặp vấn đề về sản phẩm của chúng tôi trong thời gian sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý sớm nhất nhé.
Danh mục: Từ khóa: ,

Xem trước mẫu

TEAM BUILDING

Particularly in times of economic downturn, efficiency is of supreme importance across all industry bases; whilst companies may be looking to cut their costs, many still invest in staff motivation, training and development programmes, having developed an understanding of just how crucial strong internal relationships can be for success.

Louise Edwards of HR Success says that one of the barriers she comes across time and time again is that corporate heads often seem to understand that ‘team building’ is important but are not quite sure what it is or how to achieve it. In the terms of a sports club, she says, the team (i.e. what it is and how it is defined) is obvious and easy to identify. In contrast, she says, within a company – particularly a multi-layered, larger organisation, definitions may become more confused. Many define a business ‘team’ as the group of people who report to the same boss – a department, for example. However, according to Edwards, it is more productive to define a team as a group of people working towards a common goal. In training terms, therefore, this group could be members of a department with the same roles and responsibilities, such as a sales team with the common goal of selling or even the organisation as a whole, whose ‘goal’ in this case is the continued success of the organisation, their many different skills and roles all contributing to this in a number of ways.

Brenda Durham of Corporate Trouble-Shooters believes it inevitable that to some extent conflict will exist in a successful workplace since the necessary diversity of skills and personalities required for success will also unavoidably lead to misunderstandings and disharmony from time to time. A cohesive unit that minimises friction, she believes, can however be developed in any organisation committed to investment in its people. Whilst the taking on of external expertise for staff training and team building programmes can be costly, a number of companies, particularly those with a robust human resources department, are undertaking the training themselves. Liaison Wizards, established in 2001 and headed by Jeff Blackshaw, offers free training and development advice to companies wishing to offer motivation seminars designed in house, in the belief that contextualised training is always more effective. The company’s own business model is based upon generating revenue from advertising on their popular website – a great success, so far, having surpassed financial projections for each year it has been in operation to date.

Blackshaw likens the key to successful corporate team building to the tactics employed in a less formal sporting environment. He says that bonds, connections and empathy developed between members of a rugby team, for example, can also be developed within a department in the business world or even at company level. He says that good team work is fostered by respect, encouragement, shared enthusiasm and a caring and supportive workplace. Trying to exploit or dictate to personnel is sure to lead to failure, Blackshaw says.

Brian Osbourne, Human Resources Director of Opmax Inc, believes that programmes developed in house are inherently more likely to be of greater success than external offerings for two main reasons. Most importantly, he says, people are much easier to motivate if they themselves can be involved in designing and deciding activities – this level of consultation at the planning stage being much easier to achieve for an internal department than an external consultant. Of only slightly less importance, says Osbourne, training activities must be perceived by participants as providing outcomes geared towards developing the individuals’ potential, Once again, programmes developed by people with an insight into the personalities and culture at hand can be more easily tailored to suit the distinctive needs of that particular audience.

According to Osbourne, one of the biggest barriers to successful

...

XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM

Trong thời kỳ suy thoái kinh tế nói riêng, hiệu quả công việc được xem là quan trọng hàng đầu trên tất cả các cơ sở ngành; trong khi nhiều công ty có thể đang tìm cách cắt giảm chi phí, thì nhiều số khác vẫn đầu tư thúc đẩy động lực nhân viên, các chương trình đào tạo và phát triển, từ đó nhận thức được các quan hệ nội tại bền chặt có tầm quan trọng như thế nào đối với sự thành công.

Louise Edwards của HR Success nói rằng một trong những rào cản mà cô ấy gặp phải hết lần này đến lần khác là những người đứng đầu công ty thường hiểu rằng “xây dựng đội nhóm” là quan trọng nhưng lại không chắc chắn về khái niệm và phương thức. Cô nói, trong một câu lạc bộ thể thao thì đội nhóm (về mặt định nghĩa và khái niệm) là hiển nhiên và dễ xác định. Ngược lại, cô ấy nói, trong một công ty – đặc biệt là tổ chức lớn và nhiều cấp, các định nghĩa này có thể trở nên khó hiểu hơn. Nhiều người định nghĩa một “đội nhóm” kinh doanh là một nhóm những người thực hiện báo cáo cho cùng một thủ trưởng – chẳng hạn như một  phòng ban. Tuy nhiên, theo Edwards, sẽ hiệu quả hơn nếu định nghĩa một đội là một nhóm người làm việc hướng tới một mục tiêu chung. Do đó, theo thuật ngữ đào tạo, nhóm này có thể là các thành viên của một bộ phận có cùng vai trò và trách nhiệm, chẳng hạn như nhóm bán hàng với mục tiêu chung là bán hàng, hoặc thậm chí là toàn bộ tổ chức, trong trường hợp này thì “mục tiêu” là tiếp nối thành công của tổ chức, được góp phần bởi kỹ năng và vai trò khác biệt của mỗi người và bằng nhiều cách thức.

Brenda Durham của Corporate Trouble-Shooters tin rằng ở một mức độ nào đó, tại một nơi làm việc hiệu quả sẽ xuất hiện xung đột, nơi mà sự đa dạng về kỹ năng và tính cách cần thiết để thành công sẽ không tránh khỏi dẫn đến hiểu lầm và bất hòa theo thời gian. Tuy nhiên, cô tin rằng một bộ phận mang nhiệm vụ gắn kết giảm và thiểu xích mích có thể được phát triển trong bất kỳ tổ chức nào cam kết đầu tư vào con người của mình. Trong khi việc sử dụng dịch vụ chuyên môn bên ngoài cho các chương trình đào tạo nhân viên và xây dựng đội ngũ có thể gây tốn kém, một số công ty, đặc biệt là những công ty có bộ phận nhân sự mạnh mẽ, đã tự tiến hành đào tạo. Liaison Wizards, được thành lập vào năm 2001 và do Jeff Blackshaw đứng đầu, cung cấp các khóa đào tạo và tư vấn phát triển miễn phí cho các công ty nào muốn tổ chức các cuộc hội thảo nội bộ với chủ đề động lực làm việc, với niềm tin rằng đào tạo theo ngữ cảnh sẽ luôn hiệu quả hơn. Mô hình kinh doanh riêng của công ty dựa trên việc tạo ra doanh thu từ quảng cáo trên trang web nổi tiếng của họ – một thành công lớn mà cho đến nay đã vượt qua các dự báo tài chính mỗi năm từ khi công ty hoạt động cho đến nay.

Blackshaw ví chìa khóa để xây dựng đội nhóm thành công giống như các chiến thuật sử dụng trong một môi trường thể thao thân mật. Ông nói rằng các mối quan hệ, kết nối và sự đồng cảm được phát triển giữa các thành viên của đội bóng bầu dục chẳng hạn, cũng có thể được phát triển trong một bộ phận trong giới kinh doanh hoặc thậm chí ở cấp công ty. Ông nói rằng hiệu quả làm việc nhóm được thúc đẩy bởi sự tôn trọng, khích lệ, nhiệt huyết chung và một môi trường làm việc đầy sự quan tâm và hỗ trợ. Blackshaw nói: Cố gắng bóc lột hoặc ra lệnh nhân viên chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại.

Brian Osbourne, Giám đốc Nhân sự của Opmax Inc, tin rằng các chương trình được phát triển trong nội bộ tổ chức vốn dĩ có nhiều khả năng thành công hơn các chương trình bên ngoài vì hai lý do chính. Ông nói, quan trọng nhất là mọi người dễ dàng tạo động lực hơn nhiều nếu bản thân họ có thể tham gia vào việc thiết lập và quyết định các hoạt động – so với việc dùng dịch vụ tư vấn bên ngoài thì một phòng ban nội bộ sẽ dễ đạt mức độ tham vấn này ở giai đoạn lập kế hoạch. Osbourne nói rằng người tham gia cần cảm nhận được các hoạt động đào tạo sẽ phát triển tiềm năng  cá nhân. Một lần nữa, các chương trình được phát triển bởi những người có cái nhìn sâu về tính cách và văn hóa đang hiện hữu có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu đặc

...

Để xem được đầy đủ nội dung và tải dữ liệu, bạn phải trở thành thành viên của chúng tôi và trả phí cho tài liệu (nếu có)