A Wonder Plant

Nội dung chỉ dành cho tài khoản đăng ký

Đăng ký
  • Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt.
    Chúng tôi sẽ không thu thêm phí cho bất kỳ hình thức thanh toán nào.
  • Đối với sản phẩm có giá: Sau khi chúng tôi ghi nhận thông tin đã thanh toán sản phẩm của bạn, sản phẩm sẽ được mở khóa và bạn có thể xem trực tiếp và tải tài liệu sản phẩm.
  • Đối với thành viên trả phí: Bạn có thể mua và thanh toán sản phẩm với giá 0đ để tải tài liệu sản phẩm.
  • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ mở khóa sản phẩm sớm nhất.
  • Nếu bạn gặp vấn đề về sản phẩm của chúng tôi trong thời gian sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý sớm nhất nhé.
Danh mục: Từ khóa: ,

Xem trước mẫu

A Wonder Plant

The wonder plant with an uncertain future: more than a billion people rely on bamboo for either their shelter or income, while many endangered species depend on it for their survival. Despite its apparent abundance, a new report says that species of bamboo may be under serious threat.

A    Every year, during the rainy season, the mountain gorillas of Central Africa migrate to the foothills and lower slopes of the Virunga Mountains to graze on bamboo. For the 650 0r so that remain in the wild, it’s a vital food source. Although there are at almost 150 types of plant, as well as various insects and other invertebrates, bamboo accounts for up t0 90 percent of their diet at this time of year. Without it, says Ian Redmond, chairman of the Ape Alliance, their chances of survival would be reduced significantly. Gorillas aren’t the only locals keen on bamboo. For the people who live close to the Virungas, it’s a valuable and versatile raw material used for building houses and making household items such as mats and baskets. But in the past 100 years or so, resources have come under increasing pressure as populations have exploded and large areas of bamboo forest have been cleared to make way for farms and commercial plantations.

B    Sadly, this isn’t an isolated story. All over the world, the ranges of many bamboo species appear to be shrinking, endangering the people and animals that depend upon them. But despite bamboo’s importance, we know surprisingly little about it. A recent report published by the UN Environment Programme (UNEP) and the Inter-national Network for Bamboo and Rattan (INBAR) has revealed just how profound is our ignorance of global bamboo resources, particularly in relation to conservation. There are almost 1,600 recognized species of bamboo, but the report concentrated on the 1,200 or so woody varieties distinguished by the strong stems, or culms, that most people associate with this versatile plant. Of these, only 38 ‘priority species’ identified for their commercial value have been the subject of any real scientific research, and this has focused mostly on matters relating to their viability as a commodity. This problem isn’t confined to bamboo. Compared to the work carried out on animals, the science of assessing the conservation status of plants is still in its infancy. “People have only started looking hard at this during the past 10-15 years, and only now are they getting a handle on how to go about it systematically,” says Dr. Valerie Kapos, one of the report’s authors and a senior adviser in forest ecology and conservation to the UNEP.

C    Bamboo is a type of grass. It comes in a wide variety of forms, ranging in height from 30 centimeters to more than 40 meters. It is also the world’s fastest-growing woody plant; some species can grow more than a meter in a day. Bamboo’s ecological role extends beyond providing food and habitat for animals. Bamboo tends to grow in stands made up of groups of individual plants that grow from root systems known as rhizomes. Its extensive rhizome systems, which tie in the top layers of the soil, are crucial in preventing soil erosion. And there is growing evidence that bamboo plays an important part in determining forest structure and dynamics. “Bamboo’s pattern of mass flowering and mass death leaves behind large areas of dry biomass that attract wildfire,” says Kapos. “When these burn, they create patches of open ground within the forest far bigger than would be left by a fallen tree.”Patchiness helps to preserve diversity because certain plant species do better during the early stages of regeneration when there are gaps in the canopy.

D  However, bamboo’s most immediate significance lies in its economic value. Modern processing techniques mean that it can be used in a variety of ways, for example, as flooring and laminates. One of the fastest growing bamboo products is paper-25 percent of paper produced in India is made from bamboo fiber, and in

...

Loài cây kỳ diệu

Loài cây kỳ diệu với một tương lai không chắc chắn: hơn một tỷ người dựa vào tre để làm nơi trú ẩn hoặc tạo thu nhập, trong khi nhiều loài tồn tại dựa vào cây tre có nguy cơ tuyệt chủng. Bất chấp sự phong phú rõ ràng của nó, một báo cáo mới cho biết các loài tre có thể đang bị đe dọa nghiêm trọng.

A Hàng năm, vào mùa mưa, khỉ đột núi ở Trung Phi di cư đến chân đồi và sườn thấp của dãy núi Virunga để ăn tre. Với hơn 650 con vẫn còn trong tự nhiên, tre là một nguồn thức ăn quan trọng. Mặc dù có gần 150 loại thực vật, cũng như nhiều loại côn trùng và động vật không xương sống khác, tre chiếm tới 90% khẩu phần ăn của chúng vào thời điểm này trong năm. Theo Ian Redmond, chủ tịch của Ape Alliance, nếu không có tre, cơ hội sống sót của chúng sẽ giảm đi đáng kể. Khỉ đột không phải là loài động vật địa phương duy nhất quan tâm đến tre. Đối với những người sống gần Virungas, nó là một nguyên liệu thô có giá trị và nhiều tác dụng được sử dụng để xây nhà và làm các vật dụng gia đình như chiếu và giỏ. Nhưng trong khoảng 100 năm trở lại đây, các nguồn tài nguyên ngày càng chịu áp lực khi dân số bùng nổ và những khu rừng tre lớn bị chặt phá để nhường chỗ cho các trang trại và đồn điền thương mại.

BĐáng buồn thay, đây không phải là một câu chuyện riêng lẻ. Trên khắp thế giới, phạm vi của nhiều loài tre dường như đang bị thu hẹp lại, gây nguy hiểm cho con người và động vật sống dựa vào chúng. Nhưng bất chấp tầm quan trọng của tre, thật ngạc nhiên chúng ta biết rất ít về nó. Một báo cáo gần đây do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Mạng lưới mây tre quốc tế (INBAR) công bố đã cho thấy sự thiếu hiểu biết sâu sắc của chúng ta về nguồn tài nguyên tre toàn cầu, đặc biệt là liên quan đến bảo tồn. Có gần 1.600 loài tre đã được công nhận, nhưng báo cáo tập trung vào khoảng 1.200 loài thân gỗ được phân biệt bằng thân, lóng thân khỏe mà hầu hết mọi người đều liên tưởng đến loại cây đa dụng này. Trong số này, chỉ có 38 ‘loài ưu tiên’ được xác định vì giá trị thương mại của chúng là đối tượng của bất kỳ nghiên cứu khoa học thực sự nào và điều này chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến khả năng sinh lợi của chúng như một loại hàng hóa. Vấn đề này không chỉ giới hạn ở tre. So với các nghiên cứu được thực hiện trên động vật, khoa học về đánh giá tình trạng bảo tồn của thực vật vẫn còn sơ khai. Tiến sĩ Valerie Kapos, một trong những tác giả của báo cáo và là cố vấn cấp cao của sinh thái rừng và bảo tồn cho UNEP nói “Mọi người chỉ mới bắt đầu xem xét kỹ lưỡng vấn đề này trong vòng 10-15 năm qua, và chỉ bây giờ họ mới biết cách thực hiện nó một cách có hệ thống,”

CTre là một loại cỏ. Nó có nhiều dạng khác nhau, có chiều cao từ 30 cm đến hơn 40 mét. Nó cũng là cây thân gỗ phát triển nhanh nhất thế giới; một số loài có thể phát triển hơn một mét trong một ngày. Vai trò sinh thái của tre không chỉ là việc cung cấp thức ăn và môi trường sống cho động vật. Tre có xu hướng mọc trên các cấu trúc được tạo thành từ các nhóm cây riêng lẻ phát triển từ hệ thống rễ được gọi là thân rễ. Hệ thống thân rễ rộng lớn của nó, bám chặt vào tấng đất trên cùng, rất quan trọng trong việc ngăn chặn xói mòn đất. Và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tre đóng một phần quan trọng trong việc xác định cấu trúc và động thái của rừng. Kapos cho biết: “Mô hình ra hoa hàng loạt và chết hàng loạt của tre để lại những khu vực sinh khối khô lớn gây cháy rừng,” Kapos nói. “Khi chúng cháy, chúng tạo ra những khoảng đất trống trong rừng lớn hơn nhiều so với những cây đổ để lại.” Những khoảng trống giúp bảo tồn sự đa dạng vì một số loài thực vật nhất định sinh trưởng tốt hơn trong giai đoạn đầu của quá trình tái sinh khi có những khoảng trống trong tán.

DTuy nhiên, tầm quan trọng trước mắt nhất của tre nằm ở giá trị kinh tế của nó. Các kỹ thuật chế biến hiện đại cho phép sử dụng tre theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như làm sàn và dát laminate. Một trong những sản phẩm tre phát triển nhanh nhất là giấy-25% giấy sản xuất ở Ấn Độ được làm từ sợi tre, và

...

Để xem được đầy đủ nội dung và tải dữ liệu, bạn phải trở thành thành viên của chúng tôi và trả phí cho tài liệu (nếu có)